حضور شما عزیزان در ۲۸ نمایشگاه بین المللی صنعت تهران گرامی می داریم .